سبک وزن که باشی بهتر کیر سواری میکنی

پرید رو کیرم با کوس تنگ و باریک ,بالاپایین میشد رو کیرم