خواهرم طلاق که گرفت من کونش گذاشتم

این اولین باری بود که داشتم خواهرم فرح رو میکردم ،رگ های کیرم زده بود بیرون و کیرم شده بود مثل یه آهن گداخته سرخ و داغ , داشت از سر کیرم آب میومد و من خیلی آروم با دستم که دسته کیرم رو تو مشتم گرفته بودم تو شیار کسش بالا و پایین میکردم ،فرح داشت دیونه می‌شد و به خودش میپیچید و آب کسش داشت میومد و با آب کیره من قاطی می‌شد کاملا لزج شده بود ، پشمهای سیاه وبلند کسش کاملا خیس شده بود ،صدای نفس کشیدنش تغییر کرده بود ومثل فیلمهای سکسی تو اینترنت با اه ‌و ناله منو دیونه تر میکرد تنمون خیس عرق شده بود و من از بعد از چند دقیقه کیرم رو از تو چاک کسش در اوردم وکیرم رو کردم وسط پستوناش . من تقریبا بالای شکمش نشسته بودم و کیره کلفتم رو برای اولین بار خواهرم داشت میدید ، خواهرم با دیدن کلفتی کیرم کمی خندش گرفت و گفت باورم نمیشه که دودل داداش کوچیکم اینقدر کلفت شده خلاصه کیرم رو لای پستوناش گذاشتم و لای پستوناش عقب جلو میکردم ،آروم با دستش شروع کرد به مالیدن تخمهام ومن داشتم حسابی لذت میبردم بعد از چند لحظه با دستاش منو به بالا هل داد که کیرم رو از لای پستوناش در اوردم و اون شروع کرد به خوردن کیرمکه به زور تو دهنش جا میگرفت ، واقعا داشت بهم لذت میداد تا حالا هیچکس اینقدر باقدرت و لذت بخش کیرم رو نخورده بود داشتم دیونه میشدم ، فرح خواهرم داشت کیرم رو با مک زدنش از جا می‌کند با تمام قدرتش مک میزد و ملچ ملوچ میکرد من تو یه حال دیگه ای رفته بودم وبازبونش نوک کیرم رو نوازش میکرد خلاصه بعد از چند لحظه نشستم با کیرم رو صورتش و کیرم رو تا دسته تو حلقش کردم چند بار حالت تنوع بهش دست داد ولی دوباره شروع کردیم بلخره همونجوری که کیرم تو دهنش بود و دور لبش کف سفید از آب کیرم جمع شده بود چرخیدم که اون به خوردن کیرم ادامه بده و من کسش رو براش لیس بزنم ،من آروم لای کسش رو باز کردم ،از شهوت کسش خیس خیس شده بود منم با شهوت تمام با ولع شروع کردم به خوردن کسش و لیسیدنش با تمام قدرتم کسش رو میلیسیدم و زبونم رو لای چاک کسش بالا پایین میکردم خواهرم حسابی حشری شده بود وگاهی با دندوناش رو کیرم فشار میاورد با اینکه دردم میومد ولی از این کارش خوشم میومد زبونم رو از لای کسش در اوردم و شروع کردم به خوردن روناش و لیس زدن تنش وبا دستام کونش رو میمالیدم و لیسشون میزدم وکمی هم کیرم رو دور سوراخ کونش میمالیدم وکمی نوک کیرم رو تو سوراخ کونش کردم ولی خیلی دردش آمد و دوباره کشیدم بیرونم دوباره کردم تو حلقش با اینکه گاهی بیشتر به کثافت کاری میموند ولی من از این سکس کثیف لذت میبردم دهنم پر شده بود از آب کسش، کیرم رو از تو حلقش در اوردم و چرخیدم و شروع کردم به مک زدن پستوناش نوک صورتی رنگ و هلال دورش ، با دوتا دستم یه پستونش رو فشار میدادم و نوک پستونش رو میخوردم خودش با دستاش اون یکی پستونش رو گرفت و بهم اشاره کرد که بخورمش و من شروع بخوردن و گاز گاز کردن پستونش کردم خواهرم حسابی حشری شده بود کیرم گرفته بود تو دستش و باقدرت فشار میداد تا بلخره به زبون آمد وگفت که بکن توش من دیگه طاقت ندارم میخوام منو پاره کنی جرم بدی دلم می‌خواد منو مثل یه جنده بکنی و هر جوری میخواهی منو بکن ولی تا میتونی سفت و محکم میخوام که منو تیکه پاره کنی ، من که با شنیدن ای حرف ها کیرم مثل باطوم شده بود دوباره یه خورده کیرم رو لای چاک کسش مالیدم و وبلخره آروم کردم تو سوراخ کسش اول آروم تا دسته کردم ولی بعد از دو سه بار عقب جلو کردن لنگاش رو بردم بالا وبا دوتا دستم لنگاش رو از هم باز کردم و مچ پاش تا کنار صورتش بردم و وشروع کردم با تمام قدرت کردنش کیرم شدت بود سرخ و حسابی شق داشتم با تمام وجودم میکردمش و تو چشاش وحشت رو میدیدم چشاشون درد شده بود پر اشک صورتش سرخ شده بود واهو نالش اطاق رو پر کرده بود بهم میگفت که محکم تر بکنم خلاصه من همونجوری رو تخت چرخوندمش و پاهام رو گذاشتم رو دیوار و با کف پام به دیوار فشار میاوردم و کیرم رو تا دسته با تمام قدرت بدنم توکسش فرو میکردم ،تاحالا کس بدونه کاندوم نکرده بودم ولی منو خواهرم میدونستم که هر دو سالمیم خلاصه بگم که کردن کس بدون کاندوم یه لذت فراموش نشدنی داره ،خلاصه بعد از چند لحظه که دیدم خواهرم داره از حال میره فشار کردنم رو کم کردم و کیرم رو از کسش در اوردم و دوباره گذاشتم تو دهنش و شروع کرد به خوردن و مک زدن که خودش دوباره گفت که دوباره بکنم میدونستم که داره حسابی حال میکنه و دردیکه زیره کیرم داره براش لذت بخشه خلاصه ده دقیقه دیگه کردمش تا ابم آمد و کیرم رو از کسش بیرون کشیدم و آبش رو پاشیدم رو تنش.پایان قسمت اولنوشته: شاهرخ

259