پاهاتو باز کن دختر حشری

از روی پام پاشد و نشست جفتم بهش گفتم میخوای با کیرم بازی کنی و بخوریش قبول کرد یخورده کیرم مالید بهش گفتم بخورش

شروع کرد کمر بندمو باز کرد و کیر کلفتم و از تو شلوارم در آورد و باز کمی با کیرم ور رفت سر کیرم بوسید و میک زد عجب ساکی میزد برق لب هم زده بود مهر لباش گذاشت روی کیرم همینجور که کیرم میخورد چند بار هم کیرم تا ته کردم دهنش و به خوردن ادامه داد و بعد از ساک زدنش خوابوندمش رو صندلی عقب ماشین

حسابی سینه هاشو خوردم 4 یا 5 بار هم ارضا شد و از هوش رفت ولی کم نیاورد از اون شب ی سکس دیگه هم داشتیم که نزدیک بود خفت بشیم و حال مون گرفت ولی فرار کردیم