با اینکه ممه نداری ولی چیزای دیگه داری

تو یکی از برنامه های دوستیابی ، و به همه فحش میدادم لابلای کسایی که بهشون فحش دادم ی دختر هم بود جمله ای که من براش نوشتم این بود سرکیرمو بدم دستت میخوریش؟ بعد از ۶ یا ۷ دقیقه دیدم ی جواب اومد جواب رو باز کردم دیدم نوشته« آره»

چون میدونست بعد سکس و خدافظی دیگه همو نمیبینیم خیلی پرو بود تو اون جلسه آروم دکمه شلوارمو باز کردم با یک دستم و با دست دیگم رانندگی میکردم کیرمو در آوردم و یسنا یکم جا خورد انصافا کیرم خیلی خوبه چون تپل بود مجبور بود صندلیشو ببره عقب که بتونه خم بشه دستش که بهش خورد انگار کیرم رفت تو پنبه واقعا نرم بود،آروم دهن کوچیکشو باز کرد و سر کیرمو گذاشت داخل دندوناش یکم اذیت میکرد ولی با یکم راهنمایی که از دوست دخترای قبلیم یاد گرفته بودم راش انداختم

خیلی خوب بود ،اون با عشوه میخورد و من هم رانندگی میکردم ،آهنگ هم تتلو گذاشته بودم همین که میزد رفتیم و رفتیم تا رسیدیم جای خلوت بهش گفتم بریم صندلی عقب ،