رویای شهوتی من به حقیقت پیوست

داشتم خواب سکسی میدیم که چشمامو باز کردم دیدم یه کوس بالا سرم نشسته