گفته بودم کیر کلفت باید داشته باشی ولی نه تا این اندازه

خانم همسایه خیلی هشرش زده بود بالا به من مسیج داد, که آقای همسایه آگاه شام کیر کلفت داری میشه در حق من همسایگی کنی و یه حالی بهم بدی ,منم حق همسایگی رو براش تمام کردم