چه چوچوله پهن بزرگی داره ,منم کون اش گذاشتم

اومد زیرم خوابید دیدم چوچولش خیلی گشاد شده از بس که کوس داده خانوم تا حالا ,منم میخواستم یه حالی به کیرم داده باشم ,کون نازش گذاشتم