دختر قرتی و سکسی ایرانی

حاجی میرفت تا زن اولش را بکنه


حالا یه روزی با زن بابام باهم خبرت میکنم بیا باهم سکس کنیم گفتم مگه اونهم میشه گفت نکنه روز اول فکر کرددی من نفهمیدم ما باهم اومدیم قرار شد اول اون بده وتو را راضی کنه کرایه را درست کنی تازه فهمیدم مادر دختر باهم کس میدن بعد ها فهمیدم تازه دختره زن با با را اورده توی خط و زن باباش زن یه اخوند بوده


میرفتم خونه حاجی تا زن و دخترش را بکنم