میشینم روش یکی هم بزار تو دهنم ساک بزنم

سوتینش رو باز کردم و شروع کردم جفت سینه هاش رو خوردن

سینه هاش شل بود و حال نکردم ولی نذاشتم بفهمه و حسابی خوردمشون.

بعد بغلش کردم بردم انداختم رو رخت خواب و افتادم روش و لباس و سوتینش رو در آوردم و شروع کردم از گردنش خوردن و رفتن پایین

حالا بین من و اون کوس و کون یا شرت فاصله بود