وقتی مامانی دلش میخواد و بابا نیست

هش کردم مامانی خیس شده و لهیلی دلش کیر میخواد ,ولی بابا سر کار بود و من باید نبود بابا رو جبران میکردم .مامان بیا ار کیر پسرت استفاده کن من با کمال میل حاضرم