کیر سواری که دولا دولا نمیشه

باربی من با اینکه کیر داری ولی بیا بشین رو کیرم کیرت بالا پایین میشه وقتی برات تلمبه میزنم