کنار ساحل حشری شده

میلف حشری که جوانیاش جنده بوده کنار سهل زیر نور آفتاب حشری شده لخت میشه دوست داره یکی بکنتش