هرچی کلفت تر باشه کیفش بیشتره

شالاپ شولوپ برخورد کیرم با سوراخ کونش و جیغ ها و ناله هاش قاطی،شده بود

سینه هاشو میچلوندمو نوک ممه های سایز ۸۰ زو بین انگشتام له میکردم

 سگی شو اونم فورا داگی استایل شد منم یهو تا دسته کیرمو جا کردم تو کوص داغ و تنگش