دورم پر از ممه شده ,من و این همه خوشبختی

 پرتش کردم رو تخت شروع کردم لخت شدن

دیوونه وار لباشو میخوردمو سینه هاشو میچلوندم اونم کیرمو میمالوند

زودتر بکن تو کوصم که طاقت ندارم جرم بده