پاره شدم ولی بیشتر فرو کن

دستموـکردم لای کصش کشیدم و انگشتمو کردم تو کصش

میخواستم همونجا بگامش اما شوهرش صدا کرد حتما اونجا میکردمش مثه سگ شهوتی شده بودمو نمیتونستم خودمو اروم کنم 

چسبوندم به کون خوش فرمش که خودم اونجوری ساخته بودم