میخورم برات با لذت میخورم آبت بیاد

یه دختره جیگر بود خوش استیل اون کیرموـتکون داده 

پشتشو کرد بهم دامنشو داد بالا کامل خم شد روی میز غذاخوری شورت نداشت منم خشکم زده بود دلم بدجور برای اون کص و کون بی نقصش تنگـشده بود

لمبرای کونشو از هم باز کرد و سوراخاشو به نماش گذاشت کیرم داشت شورتمو پاره میکرد