خانم شما کارت درسته

شروع کردم به خوردنش گاهی زبونم میکردم تو کسش و بازی می‌کردم

کس نازش خیلی تپل بود شروع کردم به شیو کردنش انگار دارم خواب میبینم با هر حرکت تیغ روی بدنش جایی که صاف شده بود می بوسیدم

 گفت منو بکن