جا نمیشه ۸۵ هات ,بده برات نگهداری کنم

میشه از سینهاتو کست عکس بفرستی 

کسش تپل بودو خوردنی سینهاشم یخورده شل بودن ولی برا ی زن سن بالا عالی 

ما تعطیلاتو با جق زدن گذروندیم