من کیرتو با میل خودم میخورم

چه کون نازی چه تنگه .دست نخوردست سرشو کرد داخل و کشید بیرن

دوباره کیرش کرد ت وکس دیونه شده بودم میگفتم تند تند بزن داره میاد اونم انقد زد تا من ارضا شدم و کیرشو کرد تو کونم بی مقدمه فشار داد دست گذاشت جلو دهنم تند تند تلمبه زد چهار پنجتا تلمبه اولیش جر خوردم انگار از وسط دو نصفم میکرد کیرش ولی اروم اروم عدی شد واسم و لذت همراه درد بود

تو کونم تلمبه میزد منم ارضا میشدم پشت سر هم و اونم گفت داره میاد و یهو یه چیز داغ پشتم خالی شد ابش رو ریخت پشتم و کیرشو کشید بیرون