کیرتو تا ته بکن تو حلقم بپاش رو صورتم

لحضه ارضا شدنش من تو کما بودم و فقط شنیدم گفت داره میاد عزیزم از کسم دراورد و ریخت رو کسم

میخوام یه درس حسابی به کون خوشکلت بدم البته به شرطی که کیرم یاری بکنه تا کیر من ری استارت بشه حس کردم کیرش بزرگ شده روغنه رو زد به دستش بعد کشید رو کسم با کسم بازی کرد که حشری بشم با دست چربش سوراخ پشتمو هم چرب کرد انگشتشم کرد تو

یخورده با کسمو کونم بازی کرد کیرشو از پشت کرد اول تو کسم و انگار به کیرش حساسیت داشتم اروم سر کیرش گذاشت در سوراخ پشتمو اروم فشار داد