تا کیرشو دیدم عشق شدم

شلوارش کشیدم پایین وکیرش ودیدم کیرش خوشکل بود زیاد کلفت و بزرگ نبود ولی خوش فرم و حشری کننده بود

این بدون کیر منو ارضا کرد واون شیش ساله با کیر نتونسته ارضام کنه اصلا بدم میومد از خوردن کیر ولی اینو که دیدم دلم میخواست بخورمش گفت نمیخوریش منم بلند شدم رفتم لای پاش اول لیسش زدم کردمش تو دهن یهو یه اهی کشید و گفت جونم چه داغه دهنت

کست چجوریه منم تحریک شدمو تند تند خوردم منم خوابیدم روش و کسم گذاشتم تو دهنش و اومدم کیرش بخورم زبون کرد تو کسم اهم بلند ش