رویا و شیلا و امیر تری سم زدن بیا ببین

 كمی هم كون قلمه آماده به كیرخورده منو نوازش میكرد

 لباسهای منو از تنم درآورد وقتی كه منواتوكشیده دیدآب دهنش راه افتادمعطلش نكرد منوخم كرد جوری كه سرم رابه كنج دیوارگذاشت وخودش مسلط شدبه كون من طوری بود كه من كیرشرو ندیدم ولی معلوم بود كه خیلی ازمن حرفه ای كمی باكون من ور رفت ویه خورده آب دهانشوانداخت روی سوراخكون من وبادستش به همه جای كونم مالید

كون به این خوشگلی بجای كیر انگشت میكنه