بپاش رو صورتم ,من میخورم

برات میخورم تا ابت بیاد تو دهنم هشریم کنه کوس بهت بدم