از رو لباس میکنمت حشری

نمیزاره کامل بکنمش از رو میمالم بهش تا حشری بشه بکنم توش