اینقدردست نخورده که واز نمیشه

تنگترین و بهترین کوسی که تا حالا تو زندگیم ک´تجربه کردم