حشریه زعفرانیه خیس شده

نمیتونه صبر کنه تا برسم خونه و بکنمش خودش با انگشت به کوس نازش حال میده و خیسش میکنه که وقتی من میرسه کوس اش خیس و آماده باشه من فقط محکم بکنم توش