خیلی براش بزرگ بود با زور جا شد داخلش

بانوی ایرانی به خوبی پاهایش را باز میکند و کیر شق شده تورا میان پاهای خود پذیرایی میکند