بخواب رو قالی من شورتو در بیارم

شورت نازت خودم در میارم از پات کون نازت و ببینم کوس قشنگ من