همسر سوارکار نعمتی است از نعمتهای بهشت

من خستم,میخوابم تو بیا بشین روش کیر سوار من