همسر کارمند من برده من است

همسرش کارمند من است و برای من کار میکند اما او هم دوست دارد برای من کار کند و در غیاب همسر برده من است و از کیر من لذت میبرد او یک برده خوب است