حس میکنم دوس دارم جرم بدی

اینقد خوب میکنم تا آب کوس تو بهم بدی