وقتی داشتی میدادی من یواشکی ازت فیلم گرفتم

دوست دخجترم دشت کوس میداد به دوستم ,منم حشری شده بودم داشتم کیرمو میمالیدم و از کوس دادن دوست دخترم فیلم گرفتم