پستون لختی سیگار میکشه

خانوم پستون آویزون لخت شده برامون نشسته سیگار به دست آواز هم میخونه با کوس پشمالو