کوس اه رو مالیدم خیس خیس شد

فقط خواستم با چوچولچ بازی کنم ولی اینقد خیس شد که دیگه کیر به کار شدم