کردم توش رو مبل

خانم شما فقط یه مدل بلدی کوس بدی پس اینقدف اه اوه نکن بزار کیر آقا کارشو بکنه