لایو لخت شدن سحر

نفس معلوم نشد چی زده بود که آخرش لخت شد تو لایو همه تعجب کرده بودن ولی کوسی که دیده شد دیگه اون کوس قبلی نمیشه