ممه هات حالم و بد میکنه ,بده بخورم

عزیزم ممه به این قشنگی ساختی ,خجالت نداره که اول بزار بیرون ببینمش یکم باش بازی کنم حال کنم شق که کردم داستان خیز دیگه میشه