من که میکنم توش ,خودت بده قشنگتره

کوس تنگ و سفیدت نه فقط کردن حتی خوردن هم داره ,پاهاتو بده بالا خورم آروم فرو کنم توش