ورود

ثبت نام

loading...

ممه هام میلرزید وقتی تلمبه میزد

بعد از اینکه سوار ماشینش شدم رفتیم یه جا توی مسیر وایستاد و رفت یه چیزی خرید و برگشت، دوباره رفتیم همون هتل ولی یه اتاق دیگه روی کاناپه نشستیم و گفتم اینجا ماساژ میدن؟ محمد هم گفت خودم روغن خردیم خودم ماساژت میدم، نگو اون موقع که وایستاد رفته بود روغن خریده بود، روی کاناپه یه خورده حرف زدیم و محمد شروع کرد به دستمالی ممه هم و پاهام و خوردن و بوسیدن گردنم و گفت اجازه میدی امشب یه ماساژ اساسی بهت بدم ، من هم گفتم آره ماساژ خیلی دوست دارم ولی فقط ماساژ سکس نه، گفت باشه مشکلی نیست پس بریم روی تخت ، رفتیم داخل اتاق خواب، محمد لباسهاش رو درآورد و من لباسهام رو درآوردم ولی لباس زیر هام رو در نیاوردم دمر روی تخت دراز کشیدم و اونهم شروع کرد به ماساژ اینقدر خوب ماساژ میداد داشت خوابم میبرد و واقعا هم چند لحظه ای خوابم برد وقتی بهم گفت برگرد سینه هات رو ماساژ بدم دیدم سوتین ندارم ، خنده م گرفت و اونهم به خنده من خندید، نفهمیدم کی سوتینم رو درآورده بود و گفت اجازه میدی شورتت رو در بیارم گفتم نه قرار شد سکس نباشه

 اونهم گفت باشه و شروع کرد به ماساژ سینه هام اینقدر خوب ماساژ میداد که به زور جلوی حس شهوت خودم رو گرفته بودم ، دوباره دست برد سمت شرتم که درش بیاره من دوباره مانع شدم ولی اون با یه مهارتی دستم رو آزاد کرد و یهو شرتم رو از پام در آورد تا اومدم چیزی بگم، انگشتش رو گذاشت روی لبهام که هیچی نگم و دوباره شروع کرد به ماساژ دادن، دستهاش رو بدنم کار میکرد و من هم چشمهام رو بسته بودم وقتی چشمهام رو باز کردم دیدم هیچی تنش نیست نمی دونم کی شرتش رو در آورده بود. یک بدن سفید و عضلانی داشت و یک کیر خیلی کلفت که چشمهام از روش نمیتونست بگذره دستم رو گرفت و برد سمت کیرش و من هم کیرش رو گرفتم و شروع کردم براش با دستم عقب جلو کردن یه خورده که گذشت اومد خوابید روم یه خورده با کیرش روی چوچولم میمالید و سینه هام رو می خورد، من هم که حسابی آبم راه افتاده بود یک دفعه ای فرو کرد داخل، وای چه کیری داشت کلفت و حسابی سفت، قشنگ به دیواره های واژن فشار میاورد، چند دقیقه ای تلمبه زد و گردنم رو میخورد و همش این جمله رو تکرار میکرد بدنت خیلی قشنگه، بعد خوابید رو تخت و گفت که من بشینم روش، من هم اول خوابیدم روش و کسم رو میمالیدم روی کیرش و گردنش رو میخوردم و اونهم گردنم رو می مکید، تا اینکه دستم رو بردم بین شکمهامون و کیر کلفتش رو با دستم گذاشتم داخل کسم و نشستم روی کیرش و شروع کردم به بالا پایین کردن یه خورده که بالا پایین کردم من رو بلند کرد و گذاشت پایین چون آبش داشت میومد و آبش رو خالی کرد رو شکمش، سریع بلند شد و رفت حمام و دوش گرفت و با حوله دورش دوباره برگشت

نشست روی تخت کنارم و کلی تشکر کرد و کنار هم خوابیدیم اون با دستهاش با ممه های من بازی میکرد و من هم سینه هاش رو شروع کردم به خوردن یه خورده بعد دوباره کیرش راست شد و دوباره خوابید روم و شروع کرد به تلمبه زدن اینبار خیلی محکم تر و باشدت زیادی تلمبه میزد جوری که من هم خیلی احساس خوبی بهم دست داده بود بعد از پنج ، شش دقیقه تلمبه زدن خسته شد و گفت بیا بالا و من نشستم روش البته این مدلیه که من خیلی دوست دارم چون ابتکار عمل دست خودمه موقعی که بالا پایین میکردم از پشت بیضه هاش رو هم دست میزدم کیرش واقعا بزرگ بود و خیلی احساس خوشایندی بود خیلی داشتم کیف میکردم با سرعت خیلی زیاد بالا و پایین می کردم و جیغ میزدم، خیلی سرو صدا کردم موقع سکس کردن و اونهم با من آخ جون آخ جون میکرد و میگفت همینه خوشگلم داد بزن، هر وقت خسته میشدم اون با دستهاش منو یه ذره بالاتر میاورد و خودش تلمبه میزد تا اینکه بدنم شروع کرد به لرزیدن و به چنان ارگاسمی رسیدم که در طول سالهای زیاد زندگی زناشوییمون به چنین ارگاسمی نرسیده بودمloading...