آماتور جذاب و سکسی عاشق دستمالی کیر و شیره سفید رنگش

کیرشو تا ته کرد تو دهنم از شدت حشر در حال مردن بودیم که توی ماشین کنار خیابون وایستاد و سرمو برد سمت پاهاش تا با بالاتنه دراز بکشم. با ناله ازش خواستم تا شلوارشو رو بکشه پایین و بعد از شرتش کیرشو مالیدم. کیرشو از شرتش درآورد بیرون و من شروع کردم از بغل کیرش با زبونم لیس زدن و با لبهام از کنار گرفتنش. سرمو آوردم بالاتر و سرمو در همون حالت آروم بالا پایین می‌کردم تا با کیرش سوراخ دهنمو بالا پایین کرده باشه. بعد خودش سرمو آورد بالاتر و خودش رو هم کشید بالا و کیرشو تا ته کرد تو دهنم جوری که ته حلقم کیرشو حسش می‌کردم و اینقدر دهنمو پر کرده بود که نمی‌تونستم از دهن و بینی درست نفس بکشم. شروع کرد به محکم تلمبه زدن و گاییدن دهنم، همینجوری که دهنمو می‌گایید بالا پایین می‌شدم و صدای ناله‌هام از ته حلقم که کیر می‌خورد بهش بیرون میومد. محکم داشت با کیرش دهنمو می‌گایید و من با چشمای نیمه باز بالا پایین رفتن خودمو با تلمبه‌های محکمش دنبال می‌کردم. با اینکه با دهن خیلی داده بودم و براش هم ساک زده بودم ولی ارضا نشد. همینجوری که من روی پاش درازش کشیده بودم و کیرشو توی دستام گرفته بودم، دست چپش رو برد توی شرتم و شروع کرد به انگشت کردن. انگشتاش توی سوراخ‌های کس و کونم بودن برد توی شرتم و شروع کرد به انگشت کردن. اول با یه انگشت شروع کرد محکم کسم رو بالا پایین کردن و با بالای انگشتش پشت چوچولم رو غلغلک دادن که خیلی حشریم می‌کرد و ناله‌هام بلند می‌شد. بعدش دو انگشت رو فرو کرد توی کسم و ناله‌های من بلندتر شد. با دوتا انگشت ته کسم رو که به رحمم می‌رسید رو محکم اینور اونور می‌کرد و هم با یه انگشتش شروع کرد سوراخ کونمو مالیدن و فشار دادن. کونم هنوز از روزی که کیرشو محکم توی کونم تا ته فرو کرده بود می‌سوخت و دفعه اولی که انگشتش رو توی سوراخ کونم کرد سوختنش شروع شد، ولی بعد دست راستش رو از جلو آورد و شروع کرد به انگشت کردن کسم با این دست و مالوندن و انگشت کردن کونم با دست چپش. بعد یه مدت کوتاه دیگه نفهمیدم چندتا از انگشتاش توی کس و کونمه، با دوتا دستش که همه‌ی انگشتاش توی سوراخ‌های کس و کونم بودن ته کون و کوسم رو محکم گرفته بود و به بالا فشار می‌داد جوری که محکم بالا و پایین می‌شدم و از شدت حال حشری و لذت زیاد از شدت ناله و جیغ داشتم به گریه می‌افتادم تا این حشر یکم خالی بشه که یهو احساس کردم آب کس و جیشم باهم بدون اختیار از کسم ریخت بیرون و روی پام سرازیر شد و یکم آروم شدم. این حرکت چندبار تکرار شد تا سه بار حس کردم آبم و جیشم بدون اختیارم سرازیر شدن و من از شدت حشر زیاد آرومتر شدم و ارضا شدم. بعد کیرش رو تا ته به حلقم چسبوند تا ارضا بشه بعد از خوشی محکم و زیاد کرده شدن شروع کردم به ساک زدن کیرش و سعی کردم با دستم بتونم بمالمش. تا جایی که حلقم می‌رسید کیرشو توی دهنم می‌کردم و بعضی وقتا با فشار دستش به سرم، کیرش به ته حلقم می‌رسید. بعد از ساک زدن و لیسیدن خودش شروع کرد به تلمبه زدن توی دهنم کرد و بعد کیرش رو تا ته به حلقم چسبوند تا ارضا بشه. آب زیادش گوشه‌ی لپم جمع شد و بعد قورت دادن یکم تلخ بود. از شدت مالیدن و لیسیدن کیرش همه‌ی آرایشم پاک شده بود و مقنعه‌م از سرم افتاده بود. بلند شدم مقنعه و آرایشم رو درست کردم و برگشتم خونه. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون