کیر سفید و خوش تراشش توی دهنم بود

کیر سیخ شده

پستم بخوره و یه حالی بکنم..در حین چرخ زدن بودم که دیدم یه گوشت خوشگل و خوش هیکل ایستاده؛رفتم یه بوق زدم و گفتم کجا؟که با کلی ناز و عشوه بالاخره جواب داد و قیمت داد که یه جوری راضیش کردم که سوار شد و بعد از مدتی چرخ زدن و خوردن شام و …آوردمش خونه؛به خونه که رسیدیم از شدت حشری بودن کیرم داشت نابود میشد،از پارکینگ تا طبقه چهارم که واحد من اونجا بود کلی توی آسانسور ازش لب گرفتم و با کونش ور رفتم. وارد خونه که شدیم و نیم ساعت بعد از حرف زدن و …. دیگه وقت کردن بود که رفتم سراغش و شروع به لب گرفتن و درآوردن لباسهاش شدم که دست برد و کیر من رو درآورد و شروع به ساک زدن کرد من هم مشغول لخت کردنش و مالوندن سینه هاش شدم،دیگه داشت آبم می آمد که گفتم حالا نوبت منه!شلوارت رو در بیار،من هم کامل لخت شدم و رفتم سر وقت در آوردن شرتش که یه دفعه که شرتش رو کشیدم پایین با یه کیر سیخ شده تر تمیز سفید مواجه شدم.!!

کیر سفید

از تعجب ریدم به خودم!طرف دو جنسه بود! حالا من هم این وسط روبروی یه کیر نشسته بودم؛چی میخواستم چی شد!به من گفت که میخواستم بهت بگم ولی اینقدر حشری بودی اصلا نذاشتی که بگم،حالا چیکار کنیم؟که گفتم عیبی نداره جای کس کون میکنم!که گفت باشه میدم ولی اگه بدی من هم بکنم پول ازت نمیگیرم.من هم که قبلا از اینترنت فیلم های دوجنسه ها رو زیاد دیده بودم و خیلی طالب کیر این مدل _شیمل ها_شده بودم قبول کردم و تا به خودم اومدم کیر سفید و خوش تراشش توی دهنم بود؛یه ده دقیقه ای ساک زدم براش که دست انداخت دور کمرم و با کونم شروع کرد به ور رفتن و یواش یواش انگشت کردن و من هم ایستادم و از هم لب می گرفتیم که گفت عزیزم دیگه طاقت ندارم،شروع کنیم؟من از خدا خواسته بغلش کردم و بردم انداختمش روی تخت و لیسیدن بدنش و اون سینه های متوسط و سفیدش و اون هم من رو انگشت میکرد؛بعد من رو به پشت خوابوند و شروع کرد به لیسیدن

سوراخ تنگ کونم

کونم و سوراخ تنگ کونم که برای اولین بار میخواست گشاد بشه!انگشت اشاره رو با کمی آب دهن کرد تو سوراخم و بعدش انگشت بعدی تا انگشت شصتش که دیگه قشنگ سوراخم جا باز کرده بود؛دست انداخت زیر کمرم و کمی بلند کرد،کونم قمبل به طرفش شد و با یه آب دهن سرش رو کرد توش که کمی درد داشت ولی حال میداد و یواش یواش داخل میکرد و به تلمبه آروم تبدیل شد و تند تر میکرد ،با اینکه درد داشتم ولی حال میداد اون هم بار اول به یه دوجنسه..بعد از یک ربع آبش اومد و همه رو ریخت داخل کاندوم که رو کیرش بود؛حالا نوبت من بود . من هم نامردی نکردم و به تلافی گاییده شدن کونم ،حسابی کردمش و با سینه هاش حال کردم. دنبال کردن کس بودم ولی حالا کون میکردم و کون دادم

داداش حشری, کیر,داداشی  کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر  برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره  زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون