بایک تف کیرمو راهی کون خواهرم کردم

5.9K

راضیه که سکس کنیم  تو اینترنت با یه دختر آشنا شدم که اسمش نادیا بود 23 سالش بود و دانشجو رشته حسابداری بود بعد اینکه شمارشو گرفتم اول با اس ام اس و بعدا با تلفن حرف میزدیم چند تا عکس داده بود تو عکس زیاد خوشگل نبود دیدم کلا با عکس خیلی فرق میکرد خیلی جیگر بود واقعا یه داف به تمام معنا من به محض اینکه دیدمش کیرم نزدیک بود شلوارمو پاره کنه تو این 2 ماه ما خیلی صمیمی شده بودیم و اکثرا شب ها سکس میکردیم پشت تلفن.اون روز که برا اولین بار از نزدیک دیدمش نتونستم کاری بکنم فقط تو کافی شاپ لباشو خوردم و همچنین وقتی داشتیم برمیگشتیم تو تاکسی دستشو گذاشته بود رو کیرم و بازیش میداد.گذشت و شب بهم زنگ زد که حال کردی منم گفتم نه مگه میشه با این چیزا ادم حال کنه بهش گفتم سکس کنیم ولی قبول نمیکرد که نمیکرد تا اینکه یه مدت گذشت نزدیک 8 ماه بود که با هم دوس بودیم و پشت تلفن سکس میکردیم و چند بارم بیرون همدیگرو دیده بودیم دیدم یه شب اس ام اس داد که خیلی دوس داری باهام از نزدیک سکس کنی منم گفتم از خدامه گفتم تو چی اونم گفت منم دوس دارم ولی باید با هم ازدواج کنیم تا بتونیم سکس کنیم از اولم بهش گفته بودم که من قصدم دوستیه نه چیز دیگه.خلاصه دیدم خودشم راضیه که سکس کنیم بازم رو مخش کار کردم گفت باشه فقط برا اولین و اخرین بار منم از خدا خواسته قبول کردم ولی بدبختی اینجا بود که جا نداشتم خلاصه خودمو به این در اون در زدم نتونستم جایی پیدا کنم بیشتر از 10 روز دنبال مکان بودم ولی جایی نبود تا اینکه یکی از دوستام گفت با یه هتلی اشناست ردیف میکنه بریم هتل و چون نادیا خوابگاه داشت میتونست شب بیاد پیشم.من تا اون موقع سکسی نداشتم و فقط فیلم میدیدم و خود ارضایی میکردم.خلاصه هتل که ردیف شد شب ساعت 9 رفتیم هتل تو راه فقط به این فکر میکردم که چیکار باید بکنم قبلا از اومدنم کلا موهای بدنمو زده بودم و اماده بودم منم مجبور بودم بدم چون جایی نداشتم خلاصه وقتی وارد اتاق شدیم و در رو بستیم اولین کاری که کردیم همدیگرو بغل کردیم هر دومون داشتیم میمردیم کیرم تقریبا 20 سانتی میشه نزدیک 10 دیقه فقط لبای همو خوردیم بعد کفشامونو در اوردیم رفتیم تو نادیا مانتوشو در اورد یه تاب قرمز پوشیده بودو یه شلوار پارچه ای سیاه کون بزرگی داشت که این منو دیونه میکرد سینه هاشم که محشر بود نه زیاد بزرگ بود نه کوچیک نوکشم خیلی برجسته تر بود به خودشم گفته بودم کرم بیاره تا موقع سکس استفاده کنیم.رفتم نشستم رو مبل اونم اومد نشست رو پاهام دستاشم حلقه کرد دور گردنم منم دستامو گذاشتم تو کمرش دوباره لباشو خوردم خیلی حشری بود منم حشری شده بودم گردنشو لیس میزدم بنا گوششو میخوردم با دستامم سینه هاشو بازی میدادم دیگه نتونستم تحمل کنم بغلش کردم بلند شدم رفتم کنار تخت پرتش کردم رو تخت و خودمم رفتم روش دوباره لباشو خوردم و اروم اروم لباساشو در اوردم به غیر سوتین و شرت نارنجی رنگشبعد من خوابیدم نادیا اومد روم و لباسهای منو در اورد از اون بالا از لبام شروع کرد به خوردن تا به کیرم رسید کیرم تقریبا 20 سانتی میشه قبل از اومدن چند بار پشت تلفن هماهنگ کرده بودیم چی کار بکنیم که بیشتر حال بده واسه همین اب انار گرفته بودم با کرم شکلات.آب انارو میریخت رو کیرم میخورد من دیگه هیچی حالیم نبود تو غرق لذت بودم مخصوصا وقتی تخم هامو میکرد دهنش و با حشر نگام میکرد من بدم میاد کس رو لیس بزنم واسه همین کسشو لیس نزدم وقتی سوتینشو باز کردم و سینه های خوشگلشو دیدم نزدیک بود سکته کنم خیلی خوش فرم بودم لامصبا شکلاتی رو که گرفته بودم میمالیدم به لباش و سینه هاش و میخوردم سینه هاش کلا شکلاتی شده بود خیلی حال میداد وقتی تو این حالت که سینه هاشو میخوردم با دستمم کوسشو بازی میدادم دیدم چشاشو بست و بازوهامو محکم فشار داد فهمیدم داره ارضا میشه بیشتر حشر شدم اون ارضا شد و منم کیرمو میمالیدم به کسش تا اینکه آب منم اومد ریختم شکمش. چند ساعت گذشت تو تخت لخت دراز کشیده بودیم و داشتیم کلیب های خنده دار تو گوشی نادیا رو میدیدیم و میخندیدم و منم داشتم با سینه و کون و کوسش بازی میکرم تا اینکه یه کلیب سکسی باز کردم اونو دیدیم چند دقیقه نگذشته بود که نادیا گفت من بدم میاد نگاه نکنیم منم گفتم باشه بغلش کردم دوباره شروع کردیم لباشو خوردمو با دندونام لب پایینشو میکشیدم که این خیلی حال میداد به نادیا. نوک سینه ها شم به من حال میداد واسه همین هی اینارو تکرار میکردم مخصوصا نوک سینه هاشو با دندونام میکشیدم نادیا هم یه جیغ کوچیک میزدو میگفت کثافت که واقعا این حرکت خیلی حال میداد.من همه جاشو لیس زدم بعد نوبت نادیا شد که اومد روم خوابید و همه جامو خورد وقتی سر کیرمو میخورد برگشت با خنده گفت گاز بگیرم میخواست تلافی کنه منم گفتم که خندید تا ته کرد دهنش بعد بلندش کردم کنار دیوار بردم دستاسو گذاشت رو دیوار منم از پشت چسبیدم بهش و چند دقیقه ای بدنشو میمالیدم هر چی تو فیلم ها یاد گرفته بودم کیرمو با زحمت رفت انجام دادم اون شب بعد دیگه گفتم بکنمت اونم گفت اره چهار دست و پا شد منم کرمو زدم به سوراخ کونش و یه کمم مالیدم به کیرم سرشو گذاشت رو تخت با دستاش لای کونشو باز کرد اول با انگشتم نرمش کردم که باز بشه بعد با 2 تا انگشت نادیا هم فقط داد میزد تموم کن دردم میاد سر کیرمو که گذاشتم تو البته با زحمت رفت یه جیغ بلند کشید و زود برگشت دستشو گذاشت سرش خیلی دردش اومده بود گفت نمیخوام با کلی خواهش و التماس دوباره راضیش کردم که بکنمش دوباره برگشت اروم گذاشتم تو کونش و یواش یواش فشار دادم تا همش بره تو داد میزد زود باش جر خوردم من در اوردم دوباره کردم که هر چی فحش بود بام کرد گفت در نیار دردش 100 برابر میشه خلاصه من اروم تلمه زدم و تندترش کردم اونم داد میزد تموم کن تموم کن مردم منم میگفتم تحمل کن بعد از چند دقیقه تلمه زدن داشت ابم میومد که بهش گفته بودم باید بخوری قبول نمیکرد تا اینکه راضی شده بود دیدم داره ابم میاد برش گردوندم ابشو ریختم دهن و صورتش اونم تموم اب هارو ریخت بیرون از دهنش با حالت قهر روشو کرد اون طرف من نازش کردم و کنارش خوابیدم خیلی ناراحت بود من نتونستم خودمو کنترل کنم