کیر که نشونش میدم حالش عوض میشه

لخت كردن اون زن ها بردن تو این بازی و لخت كردن اون زن ها راحت نبود و حسابی منو مشغول كرد . مشغول بازی بودم كه یك مشتری وارد مغازه شد. نگاهش كردم یك ضبط سی دی دار دستش بود . آمد جلو و گفت :‌ ببخشید می خواستم یك نگاه به این ضبط بكنید . سی دیش كار نمی كنه. از پشت كامپیوتر بلند شدم و رفتم پشت میزم و ضبط رو از دستش گرفتم و رو میز گذاشتم و مشغول تست اون شدم چشم سی دی خراب بود و معلوم بود حسابی دست كاریش كرده بودن نگاهی به زنه كه جلوم ایستاده بود كردم و گفتم : چشمش خرابه ، باید عوض بشه ، ببینم خودتون دست كاریش كردید ؟ کوس خیس خواستاریم زنه لبخندی زد و گفت : فقط كمی تمیزش كردم سری تكان دادم و گفتم : بهر حال باید عوض بشه زن نگاهی به من انداخت و گفت : خرجش چقدر می شه ؟ لبخندی زدم و گفتم : قابل نداره ، اگه یك كار خوب بخواهید حدود ده هزار تومان خرج بر می داره لبخندی زد و گفت : شما چقدر زیاد می گیرید ، كمتر حساب كنید گفتم : خوب می تونید جای دیگه سؤال كنید تا قیمت دست تون بیاد با همون لبخند گفت : حالا نمی شه یك خورده با من راه بیای لحن گفتنش یك جوری بود من نگاه خریداری بهش كردم . بد چیزی نبود سر شوخی رو باز كردم و گفتم : چرا می شه ، تا كجا باهاتون راه بیام سینه هاش دیده می شد اخمی كرد و كمی چادرش رو از هم باز كرد كه مثلا دوباره روش بگیره پیراهن سبز گل دار و یقه بازی تنش بود و كمی از سینه هاش دیده می شد دوباره چادرش رو مرتب كرد و منو از دیدن اون منظره محروم كرد لبخندی زد و گفت : منظورم اینه كه بهم تخفیف بدید آقا لبخندی زدم و گفتم : نه ، نمی شه . شما كه به ضرر من راضی نیستید اخمی كرد و گفت : یعنی هیچ راهی نداره نمی دونم كس بود یا نه ولی جرات نداشتم خیلی تند برم . كمی این دست و اون دست كردم و دلم رو زدم به دریا و گفتم : آخه اگه یك تخفیف كلی بدم ، چی گیرم می یاد ؟ فقط ضرر ؟ لبخندی زد و گفت : در عوض ثواب می كنید لبخندی زدم و گفتم : فقط ثواب ، نه صرف نمی كنه اخمی كرد و گفت : پس انتظار داشتی بجاش چی گیرت بیاد ؟ كمی سرخ شدم . كمی این پا و اون پا كردم و گفتم :‌ خوب نمی دونم خودتون باید بهتر بدونید ادامه داره …