گاییدن کون زنم با التماس

6.8K

دهنشو به کوسم رسوند شروع به لیسیدن کرد _الو.تاکسی سرویس.یه ماشین میخواستم .ولنجک.فلکه دانشجو…….از همه خداحافظی کردم.اومد عقب ماشین نشستم.هنوز گیج و منگ و ناراحت بودم.خسته و کوفته رسیدم خونه.مانتو مو در اوردمو رو.مبل ول شدم.نیم ساعت بعد ناصر اومد…به به خانوم خانوما .پلیس شدید .موتور میخوابونید _ا ناصر خستم حوصله ندارم در ضمن شامم درست نکردم. _فدایه سرت.یه کوفتی میخوریم..ناصر جویایه احواله کیانا شد.همو رو براش توضیح دادم…ناصر جونم.امشب خستم .میشه اون کارو بذاریم برا فردا شب.. _قربونت برم کلی برا امشب نقشه کشیدم.خیلی امشب دلم میخواد.تو صداش خواهش والتماسو اجبار با هم بود.باشه .پس یه دوش بگیرم.رفتم تو حموم .یادم اومد امشب باید کونم بدن.رفتم رو توالت فرنگی کنار حموم نشستم.با فشاره اب شلنگ دستشویی .حسابی تو.کونمو شستم.هر وقت میخواستم کون بدم .این کارو میکردم.بادش دوش گرفتم.بدون پوشیدن شورت حولمو.به خودم پیچیدم رفتم بیرون. _عشقم عافیت باشه. _عزیزم میرم تو اتاق.یه ربع دیگه که بدنم خشک شد بیا. _چشم خانومی.رو تخت دراز کشیدم.خسته گی هنوز تو بدنم بود .احتیاح به خوابه طولانی داشتم.گوشیو برداشتم.کیانا رو گرفتم.شوهرش جواب داد.سلام لنا خانوم. _سلام اق مسعود .کیانا چطوره . _یه کمی درد داشت.زن داداشم یه مسکن با دوز پایین بهش زد .حالا خوابه _بازم منو ببخشید همش تقصیره منه . _تو رو خدا دیگه این حرفو نزنید.دیگه پیش اومده. _راستی اقا مسعود موتوری رو میخوایید چی کار کنید.. _خدا به ما رحم کرد .ما هم به اون رحم میکنید.شکایتی نداریم.کاره خیلی خوبی کردید.اون بیچارم .یه پیک موتوریه .ایشاالله کیانا هم سر حال میشه…با مسعود که نلفنم تموم شد .فروشگاه رو.گرفتم .قضیه رو.گفتم.صاحبه سوپر مارکتم اونجا بود.کلی ازم تشکر کرد..تلفنم که تموم شد ناصر بالای سرم بود..اروم لپمو بوسیدو حوله رو ازم جدا کردو یه کاری انداخت.ناصر جونم امشب یه کم خستم.خودت باید لیدر شی. _خانومم تو را حت دراز بکش.خودم همه کاری میکنم.لبش اومد لبم شروع به مکیدن کرد.همراهیش کردم.مکیدن و لیسیدنو ادامه داد.زبونمون تو دهن هم بود .حسابی همو میمکیدیم.رفتیم رو گردنه هم .ناصر با فشارو شهوته بیشتر گردنمو میخورد.منم با اینکه خسته بودم باش همراهی میکردم.رفت رو سینه هام از این پستون به اون پستون.میمکیدو.میلیسیدو گاز میگرفت با شهوته تمام سینه هامو میخورد.هم زمان دستش رو کسم بود.مالش دستش تندتر میشد.دهنشو به کسم رسوند شروع به لیسیدن کرد.با ولع تموم کسمو لیس میزد.اه و نالم اروم داشت بلند میشد.زبونش رفت تو کسم.میرفت و بر میگشا.کلان ناصر کس لیسیدنو دوس داشت.کیرشو اورد جلو.عسلم.عزیزم.عشقم .امشب میخوام کیرمو حال بیاری. اروم رفت سراغه کوسم _ناصر جونم چشم.کسو کونم ماله تووووو.کیرشو گرفتم .شروع به مالیدن کردم .مالیدنو ادامه دادم.تخماشم براش میمالیدم..اخ عزیزم.وای عشقم چه حالی میده.کیرشو گذاشتم وسطه سینه هام.با دستام پستونامو چسبوندم بهم.کیرشو وسطه پستونام عقب و جلو میکرد.میدونستم بعدش تو دهنمه.نمیدونم چرا امشب دهنم خشک شده بود.زبونمو دوره دهنم میچرخوندم اما بازم خشک بود.کیرش جلویه دهنم بود .سرشو کردم تو دهنم شروع به مکیدن کردم.میلیسدم .مک میزدم.هل داد کیرشو تو دهنم.همشو کرد تو دهنم.اروم تو دهنم تلمبه میزد.سه چهار دقیقه ای براش ساک زدم .کیرشو دراورد تخماشو گذاشت دهنم.میمکیدمو گاز میگرفتم.رگه های زیر ه تخماشو مکیدمو گاز گرفتم.عاشقه این کار بود..اخ اخ اخ عزیزم عزیزم وای وای تو بهترینی.اه و ناله یه ناصر بود که بلند تر میشد.اروم اروم رفت سراغه کسم .پاهامو داد بالا.با دستام پاهامو تو سینم جمع کردم کسمو دادم بالا .که راحت بتونه بکونه.کیرشو چند بار دره کسم مالید تنطیم کرد اروم هل داد توش.تلمبه تلمبه بود که تندترو تندتر میشد.دساش رو کونم بود .چند تا محکم رو کونم سیلی زد.درد و حالو خستگی با هم قاطی شده بودم.تو بهترین کسه دنیایی عشقم تو بهترینی.کیرشو محکم به اخره کسم میکوبید.یه کمی ارومش کرد.درش اورد..لنا جونم لنا جونم.حالا میخوام اون کونه خوشگلتو بکونم. تو سوراخ کونم عقب و جلو میشد _عزیزم میخوای داگی شم که راحتر بکونی.نه عشقم .خودم درسش میکنم.اروم دمرم کرد سرم به طرفه میزه ارایش بود .کشو رو باز کرد کرمو برداشت.پاهامو از هم باز کرد.دوره سوراخه کونم ریخت .حسابی با انگشت مالید .انگشت و تو کونم احساس کردم.یه دقیقه ای کونم چرخوند که خوب به خورده کونم بره .صدایه مالیدنه کیرشو میفهمیدم.کیرشو دره سوراخم مالید .یه کمی اونجا مکث کرد.اروم هل داد توش.دردو حس کردم .عقب جلوش میکرد…اوخ اوخ اوخ.ناصر جونم امشب همشو نکون توش.عسلم.طاقت بیار خودت که میدونی دردش زود میره.همشو هل داد توش .درد تو بدنم پیچید.تخماشو رو کونم حس میکردم.اروم تلمبه میزد کارشو ادامه میداد.درد کمتر شده بود.اما بود. کیره ناصر بود که تو سوراخ کونم عقب و جلو میشد .عسلم عشقم .جنیفرم.تیکه تیکه بشم واسه این کونه خوشگل.حرکتشو سریع تر کرد.میکرد و درمیاورد.میزد توشو اخ اوخ میکرد.ناله هایه منم سر جاش بود.تلمبه هاشو تند تر کرد.اه ونالش بلندتر شد.رو کمرم ولو شد .به هن هن افتاد فهمیدم ابش اومده.یه دقیقه ای رو کمرم ول بود.اروم بلند شد.عشقم تشکر.با دستمال کاغذی دوره سوراخ کونمو تمیز کرد.بلند شد بره دستشویی.همیشه بعد از سکس میرفتم خودمو تمیز میکردم.اما امشب خیلی خسته و داغون بودم.لنا وظیفتو.خوب انجام دادی.بالاخره حالم کردی.خوابم برد. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون