نسترن ای عشق من کونت بزارم

بهزاد و زن داداش حشری یه مناسبتی بود زن داداشم یه پیامک با کارت پستال تبریک همون روز تلگرام فرستاد، اولین بار بود که تلگرام پیام میداد. منم بی اهمیت یه کارت پستال تبریک از یکی از کانالها پیدا کردم براش فرستادم. چند دفعه این کار تو تلگرام تکرار شد تا اینکه بعد از یه هفته زن داداشم نوشت ببخشید هی پیام میفرستم مزاحمت میشما گفتم خواهش میکنم , گفت مثل داداش برام عزیزی و دلم گرفته و هوای مادرمو کردم و …. یه ده دقیقه ای چت و بعد خداحافظی از اون روز به بعد هر روز که آنلاین بودمو داشتم با دوست دخترم چت میکردم پیام میفرستاد و کارت پستال تبدیل شده بود به درد دل و کارهای روزمره و … منم مونده بودم تو معذوریت ،چون زن داداشم بود نمیتونستم بهش بگم مزاحمی از اون طرف هم دوست دخترم میگفت داری با کی چت میکنی همزمان که دیر به دیر جواب میدی ،خلاصه که زیاد چتهای زنداداش باب دل من نبود و برام مزاحمت محسوب میشد. من و داداشم دو سه ماه یه بار مشروب میزنیم بر بدن یه شب اومدن خونه ما و اون شب من و داداشم مشروب زدیم و رفتن خونشون. رفتم تلگرام رو باز کردم سرم گیج بود حال چت نداشتم یکم با دوست دخترم چت کردم ولی بهش گفتم سرم گیجه ببخشید و نمیتونم ادامه بدم فردا صحبت میکنیم و خداحافظ که زن داداشم دوباره اومد سلام داد. منم حال نداشتم یکم بد صحبت میکردم که زود بیخیال بشه بره اونم ول کن نبود تو اون عالم مستی گفتم یه چیزی بهش میگم کلا دیگه نیاد تلگرام. گفتم هر چی الان بگم میزاره به حساب مستی من ،هی ریز ریز تیکه های سکسی میگفتم بلکه بره منم بخوابم اونم خنده میفرستاد و تایید میکرد و میگفت از داداشم بیشتر دوستت دارم. یه دفعه زدم به سیم آخر گفتم میخوام لامپتو روشن کنم گفت یعنی چی گفتم فیلم ممل آمریکایی رو ندیدی گفت نه گفتم برو ببین، خلاصه اون شب گذشت و فردا شب تلگرام رو باز کردم دیدم نوشت من از خدامه گفتم چی از خداته گفت که لامپمو روشن کنی. دارم سکس میکنم منم تحریک شدم بدجور یه ساعت باهاش سکس چت کردم برای فردا بعد از ظهر باهاش قرار خونشون رو گذاشتم که تنها بود تو خونه. چون رو در رو هیچ چیزی نبود بینمون و همه چیز تو تلگرام بود یکم خجالت میکشیدم. رفتم در خونشون در زدم درو باز کرد دیدم یه شلوارک جین پوشیده با یه نیم تنه همون جا راست کردم و پریدم تپ بغلش در و بستم بدون اینکه چیزی بگم لب گرفتم و در همون حالت هولش میدادم تو اتاق خواب. رسیدیم به اتاق خواب نیم تنه رو در آوردم سینه های کوچولوش اومد بیرون بیشتر شهوتی شدم ،تیشرت و شلوار خودمو در آوردم و شورتمو کشیدم پایین، مثل دیوونه ها شده بودم و خودمم نمی‌دونستم دارم چکار میکنم اونم نشست و شروع کرد به ساک زدن ،تازه باورم شده بود که واقعا با زنداداشم دارم سکس میکنم و بیدارم. پنج دقیقه تو آسمونا بودم چون دوست دخترم برام ساک نمیزد. بلندش کردم یه لب گرفتم خوابوندمش لبه تخت شلوارکشو از تنش آروم در آوردم دیدم شورت هم نپوشیده و کوسش و دیدم تمیز و بی مو بی نظیر. انقدر تمیز و مرتب بود که ناخودآگاه شروع کردم لیسیدن، صداش در اومد و منم بیشتر شهوتی میشدم. تو همون وضعیت لبه تخت بلند شدم کیرمو که مثل سنگ سفت بود گذاشتم دم کوسش و فشار دادم تو خیس خیس بود.تلنبه آروم آروم زدم و هی داشت تندتر میشد. دیگه تحملش سخت بود داشت آبم میومد کشیدم بیرون از جیبم کاندوم تاخیری رو در آوردم کشیدم رو کیرم برش گردوندم به حالت داگی کردم تو دیگه تو اوج بودیم بعد پنج دقیقه من خوابیدم اون نشست رو کیرم دو باره داگی خلاصه نیم ساعت کردم کاندوم رو در آوردم تو حالت ایستاده پشت کرد به من و خم شد کردم توش کیرمو گذاشتم دم دهنش یه چند دقیقه ای که کردم احساس کردم داره آبم میاد سریع برش گردوندم و کیرمو گذاشتم دم دهنش همه رو ریختم تو دهنش اونم همه رو خورد. خالی که شدم تازه فهمیدم کجام رفتم دستشویی اومدم لباسم رو پوشیدم از خونه زدم بیرون بدون اینکه یه کلمه حرف بزنیم. پشیمون بودم زدم بلاکش کردم و یه مدت سعی میکردم باهاش چشم تو چشم نشم. یه سالی طول کشید از سرش بپره همه جا میومد پیام میداد،اینستا ، واتساپ داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون