انگشتم و گذاشتم لب کوسش ولی اوپن بود

پیرهنش رو زدم بالا شورتش رو کشیدم پایین با انگشت مالیدم به چوچولش خیسش کردم کوسش خیس شد و آماده ورود کیر