جی جی چاق حشری با کوس تنگ و نرم

من از کون میخوام بکنمت تو یکسال بارها باهاش سکس داشتم واز کس میکردمش ساک میزد برام وکسش خیلی تنگ بود دفعه اول یادمه کیرم تو نمیرفت با کلی فشار ولیز کردن کیرم رفت تو کسش زهرا خیلی ساکت وخجالتی بود وزیاد حرف نمیزد اما خیلی دوست داشت منو منم حسابی بهش عادت کرده بودم ودوستش داشتم،خلاصه بعد یکسال از آشنایی حدود دوماه بود سکس نداشتم باهاش تقریبا ساعت 4عصر بود که یه بیمار اعلام شد واز مرکز حرکت کردیم جلودرب دیدم زهرا از تاکسی پیاده شده گفتم اینجا چکار میکنی گفت اومدم ببینمت تعجب کردم زهرا رو سوار کردم رفتیم بیمارو سوارکردیم وبردیم بیمارستان وتحویل دادیم برای خروج از بیمارستان با زهرا رفتم کابین عقب محل قرارگرفتن بیمار و وسایل ونشستم کنارش ودست انداختم گردنش دیدم زهرا بلافاصله لب گذاشت رو لبام ومشغول شد به خوردن منم که آخر حشری فهمیدم زهرا خیلی حشریه وکسش کیر میخواد وهوس کرده لنگاشو بدم بالا وکیرمو بندازم تو کسش منم دریچه بین کابین راننده وعقب آمبولانس وبستم وپرده رو کشیدم که دید نداشته باشه ،به همکارم گفتم بچرخ تو خیابون تا کارم تموم بشه خوشبختانه ماموریتم نداشتیم ،لب میگرفتم ،زیپ وباز کردم وکیرو درآوردم وسر زهرا رو گرفتم طرف کیرم اونم تا دید با ولع میخورد وملچ وملوچ میکرد بابت شرایط زیاد طول ندادیم وگفتم بکن زهرا اونم شلوارو درآورد یه ملافه انداختم رو برانکارد وخوابید رو برانکارد وپاهاشو دادم بالا وکیرو انداختم تو وتلمبه میزدم حسابی زهرا دوبار ارضا شد تمام کیرم وبا آبش خیس کرده بود واز کیرم چیکه میکرد که گفتم داگی بشین وکردم تو کس باز اما سوراخ کوچیک کونش بیشتر داغم کرد ،زهرا نمیذاشت حتی انگشت تو کونش کنم چه برسه به کیرم کمی که کردم تو کس گفتم من از کون میخوام بکنمت دادوبیدادم کنی کسی نمیشنوه فشار سوراخش کیرمو گرفته بود نمیشنوه گفت نه وای از عقب نه گفتم خودت گفتی دفعه بعد از کون میدم بهت آخه هربار وعده میداد دفعه دیگه اما اینبار گفتم بده کونت وپائینتر زهرا هم داد پائین کیرمو کردم تو کسش باز خیس شد یه گاز وازلین درآوردم مالیدم رو سوراخش کیرمو گذاشتم رو سوراخش وکمی فشار دادم سرش رفت تو زهرا یه تکون خورد وآخ بلندی کشید ورفت جلوتر گرفتمش وچسبیدم بهش دوتا کشیده به کونش زدم دادش دراومد گفتم دیگه تکون نخور اینبار تا کیرمو گذاشتم با یه فشار سر وکمی از تنه کیرمو کردم تو زهرا باز خواست بره جلوتر که دربیاد اما جا نداشت پس بلند شد تقریبا نشسته بود رو کیرم منم با دودست از زیر بغلش ردکردم وپستونای خوشمزشو گرفتم وفشار دادم زهرا داشت میگفت دربیار وای پاره شدم گفتم تکون نمیدم همینطوری بذارباشه داغی کونش داشت کیرمو میسوزوند وازطرفی فشار سوراخش کیرمو گرفته بود زهرا پاهاش خسته شده بود خواست بلند بشه با دست از روی شونه هاش گرفتم وفشار دادم پائین زهرا هم تعادل نداشت کامل نشست رو پامو کیرم تا خایه جا شد تو کونش صدای زهرا از یه طرف ولذت فرو کردن کیرم تا ته تو کونش خیلی لذت داشت زهرا توان نداشت خودش وتکون بده وکیرمو دربیاره شاید 5دقیقه تو همون حال بیحال رو کیرم بود وبدنش تو بغلم که گفت پاهام خسته شده گفتم یواش طوری که درنیاد کیرم بخواب رو شکمت اما نشد وکیر دراومد دیدم زهرا خودش قنبل کرده وآمادس بکنم تو کونش اینبار متکا رو گذاشتم زیر شکمش وخوابوندمش کیرمو مالیدم رو کسش وبادست مالوندم چوچولشو زهرا گفت بیا دیگه کیرمو گذاشتم اول سرشو خیلی یواش کردم تو که کمی طول کشید هر بار که سکس میکنیم هم کس هم کونشو میکنم یه تکون تا خایه کردم اینبار زهرا کمتر داد زد اما صدای کونش دراومد ویه گوز صدا دار وحسابی داد گوزیدن زهرا خیلی حال داد بهم وگفتم جونم چه صدایی خوابیدم رو کونش که گفت محکم بکن منم با تلمبه های تند و محکم میزدم زهرا داشت کسشو میمالید وسرشو برگردونده بود ولب میداد بهم که دیدم کش اومد و کوشو وفشار داد کیرم وگفت بکن بکن منم دوتا تلمبه زدم آبم اومد وریختم تو کون زهرا احساس کردم زهرا همراه فشار کونش به کیرم با جمع کردن سوراخش کیرمو فشار میده بعدا گفت بهم وقتی آبت اومد کیرت چنان نبض میزد تو کونم وتکون میداد تا ریختی تو کونم آبتو دوباره ارضا شدم وکسم پر آب شد ،وقتی داشت کونشو با دستمال تمیز میکرد گفت بفرما کونم جر خورد پارم کردی خونریزی داره کونم ودستمال خونی شده رو نشون داد البته نه خون آنچنانی اما بعدا دم سوراخ کونش یه کوچولو جای پارگی که جوش خورده بود معلوم بود وهست واما دیگه هر بار که سکس میکنیم هم کس هم کونشو میکنم.نوید حشری از تهران داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون