آروم بکن توش پاره شدم

قلاده بهت میبندم که از دستم فرار نکنی ,تو فقط باید به هر میله ای آویزون شی بازم میگامت با کیر میاد تو سوراخت زیر کیر من باشی