ما هر دو عاشق کیریم

از بی کیری داشتیم میمردیم که مجبور شدیم یکی رو با هم بخوریم