فقط حال کن

شاهدیه شب با دوستم برای شام رفته بودیم یه کبابی تو مشهد که اتفاقا نزدیک دفتر کار دوستمم بودسفارش دادیم نشستیم سر میز که یه خانوم قدبلند و ترکه ای موهای بور و چشمای رنگی به اتفاق همسرش و دوتا بچه وارد شدنبه محض ورودشون نظر منو جلب کرد البته در اون لحظه هیچ قصدی نداشتم و فقط با چشام اندامشُ برانداز کردمموقع نشستن دقیقا میز روبروی ما نشستن و اون خانوم درست رو صندلی ای نشست که میتونستیم همو ببینیممن هربار که سرمو میاوردم بالا میدیدم که درحال نگاه کردن به منه و وقتی میدید من نگاه میکنم نگاهشو میدزدیدمن که متوجه توجهش شده بودم بعد از تموم شدن غذام و موقع بیرون رفتن درحالیکه حواس همسرش پرت شده بود یه نگاه عمیق بهش کردم و لبخند زدماونم لبخند زد و سرش انداخت پایینبا خودم گفتم من باید به این شماره بدماز کبابی که رفتم بیرون وارد سوپر مارکتی که همون نزدیکی بود شدم و ازش یه خودکار گرفتم(من تو زندگیم و عمر ۳۰ ساله ام شاید به یک نفر دیگه فقط شماره داده بودم و به همین خاطر خیلی هیجان و اضطراب داشتم)به هر ترتیبی بود شمارمو روی در پاکت سیگارم یادداشت کردم و از بیرون کبابی با یه حالت طلبکار بهش اشاره کردم:" بیا بیرون دیگه"اونکه با دیدن من شوک شده بود سرش انداخت پایین و به روی خودش نیاوردچند دقیقه ای بیرون منتظر موندم تا بلاخره غذاشون تموم شد و همسرش رفت برای حساب کردن و این خانوم هم گفت من میرم جای ماشین منتظرت میمونموقتی اومد بیرون ازش خواستم اگر ممکنه شماره منو بزنه داخل گوشیش تا باهم بیشتر آشنا بشیماون گفت: برو که الان شوهرم میاد خفت میکنهمن که میدونستم داره ناز میکنه و مصمم به انجام اینکار بودم،کوتاه نیومدم و چند قدمی دنبالش رفتم که یهو برگشت و پشت سرش رو‌ نگاه کرد و منم که فک کرده بودم همسرش اومده بیرون طبیعیش کردمو به راهم ادامه دادمچند قدمی که برداشتم برگشتم پشت سرمو نگاه کردم که دیدم فقط بچه هاش از مغازه اومده بودن بیرونبرای همین اینبار برگشتم که کارو تموم کنمرفتم دقیقا کنارش مکث کردم و با دستم زدم به پاش و گفتم بگیر شمارمواونم شماره رو گرفت و من به سرعت اون محل ترک کردمبعد از چندوقت ارتباط پیامکی و دیدار تو ماشین و حرفایه کلیشه ای و ایجاد یه اعتماد نسبی قرار شد همو اینبار تو خونه من ببینیم که درباره آینده رابطه باهم حرف بزنیممن دوروبرو مرتب کردم و غذا هم از بیرون سفارش دادم و با کشیدن چند دود تریاک خودمو آماده این دیدار کردماین خانوم محل زندگیش تقریبا میشه گفت پایین شهر بود و منم خونم یکی از قسمتهای خوب مشهد هستوقتی وارد شد تا چند دقیقه چیزی نگفت،منم حرکتی که باعث بشه گارد بگیره نکردمما نهارو خوردیم و به پیشنهاد من رفتیم تو اتاق که یکم دراز بکشیم و استراحت کنیممانتوش رو دراورد و من ازش گرفتم گذاشتم رو چوب لباسی و منم که بالباس تو خونه بودم(شلوارک و تیشرت استین کوتاه)چنددقیقه که از دراز کشیدنمون گذشت من شروع کردم با موهاش بازی کردن،اونم که پشتش به من بود هیچ عکس العملی نشون ندادانگشتمو آروم کشیدم پشت لاله گوشش و آروم آروم تحریکش کردمموهاشُ دادم بالا و یه بوس از گردنه پرز دارش کردم و زبونمو کشیدم پشت گوشش که دیدم صدای نفس هاش داره میاد و تند ترو و تند تر میشهآروم دستمو بردم زیر لباسش و زیر پستوناشُ نوازش کردم،از تکون خوردنای یهوییش فهمیدم داره رام میشه دستمو بردم پایینتر و خیلی آروم سرانگشتامو میکشیدم روی رون و باسنشکم کم انگشتام رفت لای پاش و انگشت وسطمو کشیدم لای شیار کصش و خیسی رو احساس کردمیذره مالیدم کصشُ که حسابی تحریک بشه و بعدش لباس و سوتینشُ دراوردم و چرخید به سمت من لبمو بوسیدمن که حسابی کیرم راست شده بودم لباشو لیسیدم و بانوک پستونش بازی میکردمهنوز شرتمو درنیاورده بودم که دستش گرفتم گذاشتم رو کیر راست شدم(من یه کیر ۱۷-۱۸ سانتیه تیره با سری سرخ و کلفت تر از پایینش دارم)با لمس کیرم نفسش بند اومد و گفت میشه بخورمش؟منم نشستم رو زانوم و شرتمو کشیدم پایینچشاش از دیدن کیر من برق زد وکیر داغمو گذاشت تو دهنش(ساک زدن یکی از کارای مورد علاقه منه که اگه کسی برام نخوره اون سکس لذت بخش نمیشه برام)چند دقیقه دستم تو موهاش بود و برام میخورد که دراز کشیدم رو تخت و اون سرش لای پای من بود و از سوراخم لیس میزد تا خط زیر تخمام و تخمامو کامل میکرد تو دهنش و دوباره میومد تا سر کیرم لیس میزد و برعکسمن که حسابی وحشی شده بودم بلند شدم و رفتم پشتش اونم به حالت داگ استایل جلوم بودیه کص تپل و خوش رنگ از لای پاش بهم چشمک زد و منم کیرمو گذاشتم تو کصش که حسابی ام داغ بود و همشو فرو کردم توبا دوتا دستم کمر باریک و ظریفشُ گرفتم و تلمبه میزدم و اونم فقط ناله میکرد و میگفت منو بکن،کصمو پاره کن،دوس دارم فقط بهت کص بدمو منم بیشترو بیشتر تلمبه میزدمچرخیدیم و اون اومد روم و نشست رو کیرممنو دوتا پستونشُ میمالیدم و اون بالاپایین میشد رو کیرم بعد تو همون حالت اومد تو بغلم و من که محکم بغلش کرده بودم دست از تلمبه زدن نکشیدم تا ارضا بشه،شروع کرد به لرزیدن و منم که فهمیدم داره ارضا میشه تا ته جا کردمو همونجا نگه داشتمچندثانیه تو این حالت بود ازش پرسیدم دوس داری منم ارضا بشم؟گفت جووون آررهخوابوندمش رو‌تخت و یه بالشت گذاشتم زیر شکمش (خیلی دوس دارم این حالتُ چون دنبه های کونُ با بالای رونم احساس میکنم)و تو این حالت بیشترین آب ازم میاد بیرون با جهشهمینجوری که خوابیده بودم روش و میکردمش ازش پرسیدم آبمو کجات بریزم؟؟گفت بریز تو کصممنم که وحشیانه تحریک شده بودم بعد از چنتا تلمبه دیگه ارضا شدمو کیرمو تا ته فشار دادم تو و همونجا نگه داشتم تا آبم بریزه تو کصشبه گفته خودش از جهش آبم تو کصش دوباره ارضا شد و یه پنج دقیقه ای همونجا تو همون حالت خوابیدم.خیلی سکس خوب و بی محابایی بود امیدوارم شماهم لذت برده باشید،نوشته: شاهین